News
Trenutni projekti

Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ OP-a Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Trenutni projekti

U suradnji s WYG Savjetovanje, MAP provodi srednjoročnu evaluaciju upravljanja Prioritetnom osi 4: „Dobro upravljanje“ OP-a Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nastavno na suradnju pri evaluaciji provedbe OPULJP-a i intervencija ESF-a prema kriterijima regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluacija horizontalnih načela, koju je kao Upravljačko tijelo pokrenulo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike MAP i WYG Savjetovanje za istog Naručitelja provode srednjoročnu (mid-term) evaluaciju djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje. Ova opsežna evaluacija trajat će 15 mjeseci s početkom u siječnju 2021. godine te je dio obveznih evaluacija tijekom ovog programskog razdoblja. Stoga, istraživanje će vrednovati rezultate 346 projekata Prioritetne osi 4 potpisane u razdoblju od početka provedba OP-a do kraja 2020. godine.

Evaluacija će obuhvatiti desk analize i provedbu terenskog istraživanja, obradu i analizu podataka, triangulaciju nalaza istraživanja te izradu izvještaja i predstavljanje rezultata. Radi obuhvatnijeg uvida u materiju, istraživački dio će uključiti sljedeću kombinaciju različitih kvantitativnih i kvalitativnih metoda koje će se koristiti u svrhu prikupljanja i obrade podataka:

·        analiza literature i dokumenata;

·        podaci o praćenju - pregled baza podataka Upravljačkog tijela i Posredničkih tijela, MIS sustava, Informacijskog sustava za prikupljanje mikropodataka o sudionicima;

·        individualni i/ili grupni intervjui te fokus grupe;

·        standardizirane ankete.

Vrednovanje provedbe Prioritetne osi 4: „Dobro upravljanje“ usmjereno je prema četiri cilja. Tako je jedan od fokusa procjena relevantnosti provedenih intervencija prema potrebama navedenim u OP-u i strateškim dokumentima u području reforme uprave i pravosuđe te civilnog društva kao i procjenu razine ostvarenosti definiranih rezultata i ciljeva provedbe OP-a. Nadalje, evaluacija nastoji procijeniti razinu efikasnosti planiranja i provedbe projekata financiranih iz ove Prioritetne osi. Glavni zaključci i nalazi istraživačkog rad i provedene analize koristit će se radi formiranja preporuka za unaprjeđenje ostvarenja rezultata i ciljeva provedbe OPULJP-a i Prioritetne osi 4: „Dobro upravljanje“ kako bi se pridonijelo unaprjeđenju budućih provedbi OP-a od strane nadležnih tijela.