Usluga
PRIMIJENJENA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA I ANALIZA JAVNIH POLITIKA


PRIMIJENJENA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA I ANALIZA JAVNIH POLITIKA

Primijenjena društvena istraživanja i analize javnih politika radimo na zahtjev klijenata koji imaju potrebu rasvijetliti ili povećati vidljivost neke društvene pojave ili problema, illi pak osmisliti ili unaprijediti pristup i mehanizme za rješavanje društvenih problema.

Ovisno o resursima na raspolaganju, metodologija istraživanja uključuje analizu dokumenata, komparativnu analizu najboljih svjetskih, regionalnih ili lokalnih praksi te terensko istraživanje na ciljanim skupinama i/ili provoditeljima, putem dubinskih intervjua, održavanja fokus grupa i anketnih istraživanja.

MAP u svom radu njeguje participativni pristup. To znači da preporuke formuliramo u suradnji s klijentima, uvažavajući društveni i politički kontekst te institucionalne i resursne datosti. Na taj način osiguravamo njihovu stvarnu primjenjivost.

  • Lattanzio KIBS S.p.A., Italija

   Sudjelovanje u vanjskoj evaluaciji Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. te programiranju novog Programa za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

  • UNICEF Hrvatska

   Provedba Istraživanja i analize usluga rane intervencije i ostalih resursa ranog razvoja namijenjenih djeci u dobi 0 – 7 godina koja su u riziku od razvojnih odstupanja i teškoća u razvoju i njihovim obiteljima provedenim za potrebe razvoja integriranog Akcijskog plana na području Međimurske županije

  • Mreža mladih Hrvatske, Zagreb

   Analiza provedbe Europskih ciljeva za mlade u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2018. – 2020.: Mapiranje relevantnih natječaja i programsko-strateških dokumenata koji pridonose Europskim ciljevima za mlade

  • Središnji državni ured za demografiju i mlade Republike Hrvatske

   Analiza postojećeg stanja rada s mladima u Republici Hrvatskoj te izrada preporuka i smjernica za njegov razvoj

  • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatska

   Podrška provedbi Ankete o standardu zanimanja te izrada Analitičkih izvještaja o podacima prikupljenim Anketom

  • Agencija lokalne demokracije Sisak

   Studija „Status quo pomirbe i suzbijanja govora mržnje! Dostupni alati i resursi“

  • UNICEF Hrvatska

   Studija o upravljanju i financiranju sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj (podugovor preko Oxford Policy Management (OPM) 

  • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatska

   Studija o mogućnostima mobilnosti naučnika (eng. apprentices) koji pohađaju programe strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj (naručitelj)

  • UNICEF Hrvatska

   Početna procjena za potrebe provedbe pilot projekt Nacionalnog okvira za probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u djece dobi 0 - 7 godina u Osječko-baranjskoj županiji

  • Institut za međunarodni urbani razvoj (I2UD), SAD

   Sudjelovanje u istraživanju ‘Humanitarni odgovor lokalnih aktera: Naučene lekcije iz upravljanja tranzitom migranata i izbjeglica kroz Republiku Hrvatsku', uključujući izradu analize dokumenata, prevođenja terenskog istraživanja te su-autorstvo u izradi završnog izvještaja 

  • GONG

   Podrška u izradi metodologije i analizi rezultata za istraživanje DUH (Dobro Upravljanje u Hrvatskoj) i LOTUS (Lokalna Odgovorna i Transparentna Uprava i Samouprava) 

  • Zaklada Friedrich Ebert

   Izrada studije slučaja o otvorenosti Hrvatskog sabora za potrebe međunarodnog istraživačkog projekta 'Open Parliaments Bulletin 2012'

  • Centar za mirovne studije (CMS)

   Provođenje konzultacija na temelju Delfi istraživačke metode u dva kruga s ciljem određenja potencijala koji mirovni sadržaji imaju za nove društvene izazove i razvijanje kompetencija učenika u sklopu formalnog obrazovanja, objavljeno unutar publikacije 'Učiti za mir'

  • Britanski savjet, Hrvatska

   Izrada analize institucionalnih koordinacijskih kapaciteta hrvatske javne uprave u sklopu projekta 'Nacionalne koordinacijske za europske poslove', objavljeno u publikaciji 'Hrvatska nadomak cilja-kako uspješno djelovati u Europskoj uniji'

  • Hulla & Co Human Dynamics KG

   Priprema policy analize o zapošljavanju osoba s invaliditetom objavljenoj u studiji 'Poticanje efektivnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada'

  • Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Zagreb

   Izrada analize raznih sektorskih javnih politika u RH s obzirom na tretman muškaraca i društvenu konstrukciju muškosti  

  • Centar za mirovne studije (CMS)

   Unutar projekta 'Mladi i izgradnja mira', izrada policy analize i prijedloga za unapređenje obrazovnih politika s naglaskom na mirovno obrazovanje, objavljeno unutar publikacije 'Zvoni za mir'

  • GONG

   Analiza udžbenika, nastavnih programa, NOK-a i relevantnih znanstvenih istraživanja u svrhu pripreme anketnog ispitivanja znanja i stavova srednjoškolaca o političkom sustavu RH i europskim integracijama

  • Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj

   Izrada studije razvoja socijalnih usluga i prilika za prevenciju institucionalizacije u Hrvatskoj u skladu sa Zajedničkim memorandumom o socijalnom uključivanju RH (JIM)

  • Ured Svjetske banke za Hrvatsku

   Analiza parlamentarnog nadzora u sklopu izrade studije javnog upravljanja u RH za projekt 'Reforma javnog upravljanja u potpori kompetitivnosti i gospodarskog rasta' 

  • Puls d.o.o. (danas Ipsos d.o.o.)

   Izrada analize stanja prava i skrbi za djecu bez roditeljske skrbi i pod rizikom gubitka roditeljske skrbi u ciljanim županijama te izrada preporuka za djelovanje SOS Dječjeg sela u Hrvatskoj

  • Care International, Ured za sjeverno-zapadni Balkan

   Izrada studije o utjecaju CARE International NWB na proces izgradnje mira 1998. – 2008.

  • Energetski institut Hrvoje Požar

   Na temelju dobrih praksi, izrada smjernica za provedbu konzultacija s javnošću za potrebe izrade studije 'Strateška procjena energetskog značaja i javnog interesa izgradnje TE Plomin C-500' i studije 'Strateška procjena energetskog značaja i javnog interesa nadogradnje HES Senj – HE Kosinj'

  • GONG

   Priprema metodologije istraživanja i interpretacija rezultata 'Studije izborne administracije Hrvatske i upravljanja izborima u RH'

  • Udruga SMART, Rijeka

   Analiza trendova i aktera na tržištu usluga neformalnog obrazovanja za odrasle u području upravljanja neprofitnim organizacijama i razvoja civilnog društva  

  • Volonterski centar Zagreb (VCZ)

   Izrada metodologije, obrada podataka i priprema izvještaja o prilikama za razvoj volonterskih programa u suradnji javnih ustanova, udruga i poduzeća koja djeluju u gradu Zagrebu

  • Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj - DIM

   Analize upravljačkih praksi hrvatskih udruga i pripreme dvije studije slučaja  u sklopu istraživanja DIM-a 'Modeli dobrog upravljanja u OCD-ima na polju demokratizacije i ljudskih prava'

  • Puls d.o.o. (danas Ipsos d.o.o.)

   Izrada analize trendova filantropije u Hrvatskoj

  • Institut Otvoreno društvo Hrvatska

   Izrada dvije studije slučaja za potrebe Indeksa društvene otvorenosti 2005.

  • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Hrvatska

   Procjena potreba udruga u Gradu Zagrebu vezana uz Program decentralizacije financijskih potpora i regionalnog razvoja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva