O nama
Stručnjaci

Maja Horvat

Direktorica i konzultantica za društveni razvoj
Maja Horvat

Magistrica znanosti iz javnih politika

(Queen Mary, University of London)

Magistrica struke politologije 

(Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu)

Maja ima preko 10 godina radnog iskustva u konzultantskom sektoru na izradi brojnih završnih (ex-post), srednjoročnih (mid-term) ili prethodnih (ex-ante) vanjskih evaluacija projekata, programa, strateških dokumenata te javnih politika. Osim evaluacija, Maja ima značajno iskustvo u provedbi primijenjenih istraživanja i analizi javnih politika, facilitiranju procesa strateškog planiranja te razvoju cjelovitih ili unaprjeđenju kvalitete projektnih prijava za EU natječaje. Iskustvo evaluatorice omogućuje joj posebnu prednost u prepoznavanju i unaprjeđenju slabih točaka u razvoju projektnih prijedloga. Maja je također iskusna trenerica za javni i civilni sektor u navedenim područjima.

Osim evaluacija mnogih EU projekta, od velikih programskih evaluacija, izdvaja se rad na vanjskoj evaluaciji za Razvojnu banku Vijeća Europe (CEB) vezano uz proces povrata i obnove nakon Domovinskog rata; izrada formativne evaluacije UNICEF-ovog programa za podršku roditeljstvu ‘Rastimo zajedno' te programa kazneno-pravne zaštite djece žrtava i svjedoka; zatim evaluacija Nacionalne strategije za uključivanje Roma, te procjena utjecaja IPA Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013., uključujući preko 200 projekta koji su bili financirani unutar ovog programa.

Aktivna je članica Hrvatske evaluatorske mreže (HEM), kao Regionalne mreže evaluatora Zapadnog Balkana. 

Nikola Buković

Konzultant za društveni razvoj
Nikola Buković

Doktorant na studiju “Politologija” 

(Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu)

Magistar struke politologije

(Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu)

Nikola ima preko 10 godina iskustva u istraživačkom, aktivističkom te radu na koordinacijskim poslovima u neprofitnom sektoru. Započeo je 2008. kao vanjski suradnik/novinar na portalu ZaMirZINE te projektni asistent u Akademiji za politički razvoj. Početkom 2009. započinje s radom u Mreži mladih Hrvatske gdje prolazi sve organizacijske pozicije. Kao vanjski stručnjak, periodički je radio i na projektima koji nisu bili vezani uz njegova primarna radna mjesta.

U središtu Nikolina istraživačko-analitičkog interesa su teme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, građanskog odgoja i obrazovanja, zapošljavanja, socijalnog uključivanja te sudjelovanja mladih u procesima odlučivanja. U tom kontekstu, posebno se ističu analiza hrvatskih rezultata prvog CEDEFOP-ovog istraživanja javnog mnijenja o strukovnom obrazovanju na razini EU (2018.) te sudjelovanje u pripremi ETF-ovog istraživačkog izvještaja o socijalnoj dimenziji strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj (2013.). Također, bio je član istraživačkog tima koji je pripremio prvi izvještaj u sjeni o provedbi sadržaja obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu (2016.) te izvještaja o prvom provedenom strukturiranom dijalogu s mladima na nacionalnoj razini na temu nezaposlenosti (2012.). Nikola ima iskustva i s razvojem javnih politika te praćenjem njihove provedbe, između ostalog kao član radne skupine za izradu Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja 2011. - 2012., Nacionalnog programa za mlade 2014. - 2017., Savjeta za izradu Plana implementacije Garancije za mlade te Odbora za praćenje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali”. 

Nikola je certificirani trener Centra tržišta rada HZZ-a te član Bazena trenera Mreže mladih Hrvatske.

Petra Škokić

Stručna suradnica
Petra Škokić

Magistrica javne uprave i javnih politika (Central European University)

Prvostupnica politologije (Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu)

Petra je visokoškolsko obrazovanje započela na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu gdje je završila preddiplomskim studij politologije. Zahvaljujući posebnom interesu prema javnim politikama i javnom upravljanju, te njihovom potencijalu za unapređenje i razvoj društva, Petra je nastavila svoje obrazovanje na dvogodišnjem MPA studiju iz javne uprave na Central European University u Budimpešti sa završetkom u 2019. godini.

Kao studentica politologije, Petra je dvije godine sudjelovala u istraživanjima Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM). Ovaj volonterski rad prvenstveno je odrađivala u odjelu za rodnu ravnopravnost s posebnim fokusom na političku participaciju žena te njihovu medijsku prezentaciju.

Tijekom diplomskog studija, akademski fokus usmjerila je na usavršavanje raznovrsnih istraživačkih metodologija prikupljanja i obrade podataka s interesom za međusobno nadopunjavanje kvalitativnih i kvantitativnih metoda. Kroz obrazovanje te sudjelovanje u više od desetak istraživanja, Petra je stekla razumijevanje i iskustvo u raznovrsnim metodama od polustruktruiranih intervjua i fokus grupa do regresija, (kvazi)eksperimentalnih evaluacija utjecaja i faktorske analize.

Nives Miošić

Vanjska suradnica - konzultantica za društveni razvoj
Nives Miošić

Magistrica javne uprave i javnih politika

(University of York)

Magistrica struke etnologije i arheologije
(Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Nives ima 16 godina radnog iskustva u području društvenog razvoja, uključujući osmišljavanje, pripremu i provedbu primijenjenih istraživanja za potrebe razvoja ili utjecaja na javne politike, izradu više od 30 vanjskih evaluacija razvojnih projekata, programa i javnih politika u Hrvatskoj, BiH, Srbiji i Crnoj Gori te Moldaviji, strateško planiranje i facilitaciju procesa izrade javnih politika, uz stalno obrazovanje odraslih, kako javnih službenika, tako i predstavnika civilnog društva.

Od 2006. do 2011. djelovala je u MAP-u kao konzultantica za društveni razvoj, nakon čega je od 2011. do 2017. radila na mjestu voditeljice Istraživačkog centra GONG-a, gdje se istraživački fokusirala na područje kvalitete javnog upravljanja na nacionalnoj, te lokalnim i regionalnim razinama u Hrvatskoj. U svojoj profesionalnoj karijeri radila je i kao koordinatorica programa za političke stranke u NDI (National Democratic Institute for International Affairs) te bila suradnica na programu ekonomskog osnaživanja žena u Hrvatskoj (STAR Network of World Learning). Bila je i izvođačica kolegija ‘Upravljanje informacijama u jedinicama lokalne samouprave’ u sklopu stručnog poslijediplomskog programa ‘Lokalna demokracija i razvoj’ na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivna je članica Hrvatske evaluatorske mreže (HEM), kao Regionalne mreže evaluatora Zapadnog Balkana. 

Anka Kekez Koštro

Vanjska suradnica - konzultantica za društveni razvoj
Anka Kekez Koštro

Doktorica znanosti iz Politologije 
(Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu) 

Magistrica struke politologije
(Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu)

Anka ima 14 godina radnog iskustva u području društvenih znanosti i društvenog razvoja. Kao projektna koordinatorica u udruzi DIM i kao vanjska suradnica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 2005. do 2010. godine provodila je nastavu primjenjujući metodu društveno korisnog učenja na kolegijima Javne politike, Politička socijalizacija i političko obrazovanje te Demokracija i civilno društvo. Od 2011. godine provodi nastavu na kolegijima Znanost o upravljanju i Javne politike na Odsjeku za javne politike, menadžment i razvoj Fakulteta političkih znanosti.

Od 2005. godine, prvo kao konzultantica MAP Savjetovanja d.o.o, a potom kao znanstvena novakinja, tijelima javne vlasti i organizacijama civilnoga društva pruža izobrazbu i analitičku podršku u razvoju, praćenju i evaluaciji javnih politika te provodi znanstvena i primijenjena istraživanja javnih politika i javnog upravljanja. U istraživačkom radu Anka se specijalizirala za kvalitativne metode, a istraživački interesi su joj su implementacija javnih politika, reforme javnog upravljanja te političko pokroviteljstvo i klijentelizam. 

Članica je Centra za empirijska politološka istraživanja pri Fakultetu političkih znanosti, a od 2015. godine djeluje i kao nastavna asistentica za kvalitativnu analizu podatka na metodološkim školama Europskog udruženja za političku znanost.  

Jagoda Novak

Vanjska suradnica za ljudska prava
Jagoda Novak

Doktorica znanosti iz politologije 

(Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu)

Stručna magistrica Europskih studija 

(Sveučilište u Zagrebu i Université Panthéon - Assas Paris II)

Magistrica struke romanistike i kroatistike 

(Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Jagoda ima 16 godina iskustva u javnom, civilnom i međunarodnom sektoru, u području ljudskih prava i obrazovanja. Radila je u Institutu Otvoreno društvo - Hrvatska (2002.-2006.), Centru za ljudska prava (2006.-2012.), bila je i zamjenica pučkog pravobranitelja (2013.-2014.) te vodila obrazovni program UNICEF-a Hrvatska (2015.-2017.)

Najuže područje njene ekspertize je obrazovanje manjina, napose romske, inkluzivne obrazovne politike i građanski odgoj. Relevantno profesionalno iskustvo uključuje konceptualizaciju, pripremu i provedbu primijenjenih istraživanja i analiza, te razvoj i vođenje obrazovnih i razvojnih projekata s ciljem utjecaja na javne politike. Sudjelovala je u sastavljanju okvira za niz evaluacija za međunarodne organizacije i državnu upravu.

Iskusna je također u izradi nacionalnih strategija te planova institucionalnog i organizacijskog razvoja. Facilitirala je dionike iz različitih sektora u javnoj raspravi, izradi, praćenju i analizi provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakona o suzbijanju diskriminacije te procesima uvođenja građanskog odgoja u kurikulum i osnaživanja i razvoja institucije pučkog pravobranitelja.

Jagoda objavljuje i znanstvene članke, predavačica je te aktivna članica Upravnog vijeća Akademije za politički razvoj Hrvatska i Udruge roditelja Korak po Korak.

Daniela Širinić

Vanjska suradnica za kvantitativna istraživanja
Daniela Širinić

Doktorica politologije 

(Central European University)

Magistrica politologije 

(Central European University)

Magistrica struke politologije 

(Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu) 

Daniela ima 12 godina radnog iskustva u društvenim znanostima. Od 2011. godine radi kao znanstvena novakinja na Fakultetu političkih znanosti gdje izvodi kolegije 'Statistika', 'Metode istraživanja', 'Metode komparativne politike' i 'Metode istraživanja medijskih publika'.

Osim toga, vodila je i sudjelovala u brojnim međunarodnim znanstvenim i komercijalnim istraživanjima, posebno u području istraživanja javnog mnijenja. Kroz nastavni rad posvećena je kontinuiranom usavršavanju u primjeni najnovijih metoda učenja i osmišljavanju modela prijenosa rezultata znanstvenih istraživanja široj zajednici.

Njezin znanstveno-istraživački rad sadržajno je usmjeren na nove metode prikupljanja podataka, te komparativne studije kvalitete demokracije u modernim demokracijama, s posebnim naglaskom na ostvarenje političke uključenosti i jednakosti građana u procesima predstavničke demokracije. U posljednjih par godina bavi se i političkim odlučivanjem u Hrvatskoj, ponajviše procesima kojima društveni problemi dolaze na politički dnevni red. 

2016. uspješno je završila jedan od najvećih znanstveno-istraživačkih projekata u društvenim znanostima 'Politički prioriteti u Hrvatskoj', financiran iz ESF-a, usmjeren na prikupljanje, klasifikaciju i analizu političke agende izvršne i zakonodavne vlasti od 1990. do danas.

Od 2016. godine zamjenica je predstojnice Centra za empirijska politološka istraživanja pri Fakultetu političkih znanosti, te potpredsjednica Hrvatskog politološkog društva.