Usluga
VANJSKE EVALUACIJE I OKVIRI ZA PRAĆENJE


VANJSKE EVALUACIJE I OKVIRI ZA PRAĆENJE

1. PROJEKTI, PROGRAMI I JAVNE POLITIKE

MAP je posebno prepoznatljiv po bogatom iskustvu u izradi vanjskih evaluacija, bilo da je riječ o projektima, programima ili određenim javnim politikama. Imamo iskustvo u izradama kako prethodnih (ex-ante), tako i srednjoročnih/periodičnih (mid-term, periodic) te završnih (ex-post) evaluacija. Zahvaljujući razvijenoj suradničkoj mreži, možemo osigurati visoko kompetentne evaluacijske timove sa specijalističkim znanjima u nizu sektorskih područja primjenom kvantitativnih i/ili kvalitativnih metoda prikupljanja, obrade i interpretacije podataka.

Kontekst

U zadnjih 10-tak godina, u Republici Hrvatskoj i regiji uslijed razvoja evaluacijske kulture raste potražnja za izradama vanjskih evaluacija, koje predstavljaju sastavni dio programiranja određenog projekta, programa ili javne politike. U prošlosti su vanjske evaluacije bile gotovo isključivo vezane uz intervencije potpuno ili djelomično financirane od stranih donatora, dok danas razna tijela javne vlasti prepoznaju vrijednost evaluacije i za nacionalne javne politike, nevezano uz izvore financiranja.

Svrha

Evaluacijama pristupamo kao prilikama za organizacijsko/institucionalno učenje, koje omogućavaju formuliranje utemeljenih zaključaka i preporuka, usmjerenih prema provedbenom timu, ciljanoj skupini, široj društvenoj zajednici te (ako je primjenjivo) davatelju potpore. Naše evaluacije dat će neovisnu ocjenu same logike društvene intervencije, kao i procjenu do koje mjere je predmetna intervencija ostvarila svoje zadane ciljeve, uz utvrđivanje faktora koji su omogućili ili bili prepreka njihovom ostvarenju.

U evaluacijskom postupku koristimo OECD DAC kriterije: 

 • Relevantnost s obzirom na problem, njegovu definiciju u širem društvenom i političkom kontekstu, strateške dokumente na svim razinama te s obzirom na potrebe ciljanih skupina intervencije, kao i odnos između definicije problema i definicije specifičnih ciljeva intervencije.
 • Učinkovitost (efektivnost) u odnosu na ostvarenje ciljeva intervencije, s posebnim naglaskom na zadovoljenje potreba ciljanih skupina te (ako je primjenjivo) procjenu uspješnosti djelovanja na uzrok, a ne na posljedicu problema.
 • Djelotvornost (efikasnost) u ostvarenju mjera i ciljeva s obzirom na korištene resurse – vrijeme, financijska sredstva, tehničke i ljudske kapacitete provoditelja.
 • Utjecaj na unaprjeđenje kvalitete života ciljanih skupina, povećanje kapaciteta ciljanih skupina te općenito daljnji razvoj (segmenta) društva.
 • Održivost postignutih rezultata intervencije kroz vrijeme.

METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA

Zaključke i preporuke formuliramo triangulirajući raznovrsne kvantitativne i kvalitativne metode i izvore podataka, a najčešće:

 • Analizu dokumenata
 • Ankete
 • Polu-strukturirane intervjuie
 • Facilitiranje fokus grupa
 • Promatranje sa sudjelovanjem.

Izbor primjerenih metoda prikupljanja podataka određuje se specifično za svaku novu uslugu, s obzirom na dostupnost kontakt podataka ciljanih skupina i/ili provoditelja, dostupna financijska sredstva te vrijeme za izvršenje usluge.

  • Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

   Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Grupa 3: Vrednovanje Prioritetne osi 3 "Obrazovanje i cjeloživotno učenje"

  • Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

   Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - Grupa 6: Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela

  • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

   Evaluacija projektnih prijedloga u okviru objavljenog poziva Europskog fonda za regionalni razvoj na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II” (podugovaranje od strane WYG Savjetovanja).

  • Novi sindikat, Zagreb

   U suradnji s udrugom Sirius, vanjska evaluacija provedbe ESF projekta „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2030“ 

  • GONG

   Evaluacija programa društveno korisnog učenja unutar ESF projekta 'Aktivni studenti - korisni građani - pravedno društvo: partnerstvo u razvoju programa društveno korisnog učenja za razvoj kompetencija studenata i studentski doprinos zajednici'

  • Naš Hajduk, Split

   Evaluacija programa društveno korisnog učenja unutar ESF projekta '(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja'

  • RIJEKA 2020 d.o.o.

   Monitoring i evaluacija Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture – longitudinalno istraživanje kroz 2019., 2020. i 2021. (u konzorciju s WYG Savjetovanje, Filozofski fakultete u Zagrebu, Ipsos te Institut za razvoj i međunarodne odnose)

  • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (MRMS) Republike Hrvatske

   U suradnji s agencijom Ipsos, evaluacija Inicijative za zapošljavanje mladih (IZM) unutar OP-a Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za 2018. godinu

  • GONG

   Vanjska evaluacija Erasmus+ projekta 'GEAR– Global Education and Active Response’

  • Centar za mirovne studije (CMS), Zagreb

   Evaluacija antidiskiminacijske politike u RH za period od 2011.-2017. u sklopu projekta „Mind the Gap“

  • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Split

   Vanjska sumativna evaluacija projekta za jačanje pravosuđa po mjeri djeteta u Republici Srbiji (2010.-2017.)

  • Ured Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) u Srbiji

   Vanjska sumativna evaluacija projekta za jačanje pravosuđa po mjeri djeteta u Republici Srbiji (2010.-2017.)

  • GONG

   Podrška projektnom timu u provedbi EU IN Forum projekta - stručna podrška u pripremi izvještaja o provedbi referenduma o EU i priprema završnog projektnog izvještaja

  • SIPU International AB TACSO ured u Hrvatskoj

   Razvoj planova praćenja i evaluacije za potrebe tijela državne uprave odgovorne za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnog društva 

  • Evaluacijski odjel (EVD) Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)

   Evaluacija projekata financiranih od Razvojne banke Vijeće Europe 'Stanovanje za povratnike i raseljene osobe u Republici Hrvatskoj'

  • Synergies Coopération

   Formativna evaluacija programske komponente UNICEF-a Hrvatska 'Jačanje pravosudnog sustava u kaznenim postupcima koji uključuju djecu žrtve i svjedoke' 

  • Društvo distrofičara Zagreb (DDZ)

   Završna vanjska evaluacija ESF projekta 'S osobnim asistentom u bolji život'

  • Savez društava distrofičara Hrvatske (SDDH)

   Završna vanjska evaluacija ESF projekta 'Distrofičari vidljivi u zajednici'

  • Srednja škola kneza Branimira, Benkovac

   Završna vanjska evaluacija ESF projekta 'Upravljajmo budućnosti'

  • DOMINO

   Završna vanjska evaluacija PROGRESS projekta 'Ujedinjeni protiv diskriminacije spram LGBTIQ osoba' 

  • Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj

   Završna vanjska evaluacija projekta 'Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti Zapadnog Balkana u procesu EU integracije'

  • Centar za odgoj i obrazovanje 'Slava Raškaj'

   Završna vanjska evaluacija IPA projekta ‘Uši širom otvorene - jačanje kompetencija učenika s oštećenim sluhom i drugim oštećenjima za zapošljavanje u ugostiteljskom sektoru ’

  • GONG

   Postavljanje plana praćenja IPA projekta 'Provedba Arhuške konvencije u zemljama Jadrana'

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

   Završna vanjska evaluacija PROGRESS projekta 'Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada'

  • Visoko sudsko i tužilačko vijeće BIH

   Završna vanjska evaluacija projekta 'Uspostava boljih mehanizama saradnje između policije i tužilaštava u BiH'

  • Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH

   Tehnička pomoć prilikom izrade srednjoročnog izvještaja o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava

  • Diakonie Auslands-und Katastrophenhilfe, Austrija

   Završna vanjska evaluacija projekta 'Integracija kroz kompjutorski potpomognutu komunikaciju' za dječji integrativni vrtić Sunčani Most 

  • GONG

   Završna vanjska evaluacija IPA projekta 'Europa u razredu'

  • Zelena Istra - Istria Verde

   Postavljanje plana praćenja PHARE projekta 'Demokracija u praksi' 

  • Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj

   Podrška u primjeni mehanizama praćenja i povezanosti s indikatorima UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i obaveza potpisnica 

  • Razvojni fond Ujedinjenih naroda za žene (UNIFEM)

   Završna vanjska evaluacija programa 'Promicanje rodne ravnopravnosti u nacionalnim politikama i programima u Moldaviji' 

  • CARITAS Srbija i Crna gora

   Završna vanjska završna evaluacija projektata 'Nacionalni program kućne nege i dnevne nege za stare i bolesne osobe u Srbiji i Crnoj Gori' i 'Jačanje civilnog društva kroz pilot model kućne nege za stare i bolesne osobe u Srbiji i Crnoj Gori'

  • Udruga SMART

   Završna vanjska završna evaluacija projekta 'Izgradnja okvira za volontiranje u institucijama'

  • Care International, Ured za sjeverno-zapadni Balkan

   Završna vanjska završna evaluacija projekta 'Osnaživanje ženskih NGO-a u sjevernoj, zapadnoj i istočnoj BiH'

  • Udruženje 'Djeca prva'

   Završna vanjska evaluacija projekta 'Zaštita dječjih prava u tretmanu visoko rizičnih obitelji'

  • Care International, Ured za sjeverno-zapadni Balkan

   Završna vanjska evaluacija projekta 'Održivi ekonomski razvoj'

  • Razvojni fond Ujedinjenih naroda za žene (UNIFEM) za Srednju i Istočnu Europu

   Završna vanjska završna evaluacija projekta 'Odgovornost za zaštitu ženskih ljudskih prava'

  • Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj

   Završna vanjska završna evaluacija projekta 'Jačanje lokalnog razvoja i uključivanja ranjivih skupina'

  • Zelena Istra - Istria Verde

   Usluga monitoringa i evaluacije za CARDS 2004 projekt 'Mobilizacija javnosti za sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš'

  • Ured za udruge Vlade RH

   Stručna potpora u izradi Programa uspostave i unaprjeđenja sustava vrednovanja natječaja tijela državne uprave te programa i projekata organizacija civilnog društva financiranih iz sredstava državnog proračuna

  • CARITAS Biskupske konferencije BiH

   Završna vanjska evaluacija projekta ‘Razvoj struktura kućne njege u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori 2008.-2010.’

  • Care International, Ured za sjeverno-zapadni Balkan

   Završna vanjska evaluacija projekata (1) ‘Inicijativa suzbijanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori’; (2) ‘Jačanje mreža za suzbijanje trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu’ i (3) 'Inicijativa za suzbijanje trgovine ljudima i ljudska prava u Crnog Gori'

  • CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

   Završna vanjska evaluacija CARDS projekta ‘Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za ostvarenje ravnopravnosti spolova’

  • Care International, Ured za sjeverno-zapadni Balkan

   Srednjoročna i završna vanjska evaluacija, uz pripremu dvije studije slučaja, projekta ‘Suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja na Zapadnom Balkanu’

  • Pučko otvoreno učilište (POU) Zagreb

   Završna vanjska evaluacija CARDS 2003 projekta ‘STRUK-line – nacionalna kuhinja u suvremenom obrazovnom okruženju'

  • GONG

   Usluge monitoringa i evaluacije CARDS 2004 projekta ‘Promocija principa dobrog upravljanja i povećanje participacije građana u procesima donošenja odluka u Republici Hrvatskoj’

  • Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira, Knin

   Završna vanjska evaluacija CARDS 2003 projekta ‘Učionica nove tehnologije’

  • Turistička zajednica Grada Knina

   Završna vanjska evaluacija projekta ‘Razvoj turizma u širem kninskom području’

  • Udruga SMART

   Završna vanjska evaluacija CARDS 2002 projekta ‘Jačanje lokalnih kapaciteta za projektni pristup u Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji'

  • Javna ustanova Park prirode Vransko jezero

   Usluge monitoringa i evaluacije za projekt ‘Razvoj održivog turizma u Parku prirode Vransko jezero i njegovoj okolici’

  • Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije

   Periodična i završna vanjska evaluacija CARDS 2002 projekta ‘Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne’

  • World Learning Inc.

   Procjena utjecaja STAR Network of World Learning

  • CARE International BiH i Hrvatska

   Usluge monitoringa i evaluacije za projekt ‘Održivi razvoj u područjima povratka’ 

2. ORGANIZACIJE / INSTITUCIJE

MAP nudi i usluge procjene organizacija/institucija, kao poseban oblik evaluacije koja koristi znanja iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, u svrhu dubinske analize određene organizacije/institucije i faktora koji doprinose (ne)zadovoljstvu djelatnika i organizacijskoj klimi. 

Usluga može biti zanimljiva organizacijama/institucijama koje ulaze u novu razvojnu fazu, mijenjaju vodstvo ili se pak nalaze u poteškoćama u smislu izvora financiranja, fluktuacije djelatnika i slično. 

Pogodno ju je kombinirati s uslugom Strateškog planiranja.

Usluge ovog tipa uvijek se prilagođavaju konkretnim zahtjevima klijenta i naglasku koji on stavlja na određeni aspekt istraživanja i vrednovanja u svoj organizaciji /instituciji.

  • Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

   Izrada adresara potencijalnih partnera i suradnika Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj

  • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

   Stručna potpora moderiranja procesa participativne analize sustava upravljanja kvalitetom na Fakultetu

  • Udruga Terra, Rijeka

   Organizacijska evaluacija udruge

  • Hrvatsko društvo za bolesti jetre Hepatos, Split

   Procjena učinkovitosti i utjecaja djelovanja udruge 

  • Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe 'Oaza', Rijeka

   Analiza i unaprjeđenje strukture organizacije i upravljanja ljudskim resursima

  • SOS Dječje selo Hrvatska

   Analiza organizacijske klime i faktora koji utječu na zadovoljstvo osoblja 

  • Udruga SRMA, Sinj

   Analiza razvoja usluga i aktivnosti društvenog poduzetništva

  • Care International, Ured za Sjevero-zapadni Balkan

   Procjena kapaciteta suradničkih organizacija na regionalnom projektu osnaživanja ženskih romskih nevladinih organizacija

  • Procjena ljudskih resursa, uspostava komunikacijskog sustava i mentoriranje HR stručnjaka za daljnju analizu i provedbu evaluacije radnih učinaka za Srpski demokratski forum

  • Udruga 'Krila' - terapijsko jahanje, Zagreb

   Dijagnoza organizacijskog stanja i izrada plana organizacijskog razvoja

  • Organizacija za građanske inicijative (OGI), Osijek

   Provedba evaluacije osoblja

  • Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

   Provedba istraživanja o društvenom utjecaju udruge, dijagnoza potreba i preporuke za organizacijski razvoj udruge