News
Trenutni projekti

Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OP-a Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zatupljenosti te kriteriju horizontalnih načela

Trenutni projekti

U suradnji s WYG Savjetovanje, MAP provodi mid-term evaluaciju OP-a Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kroz prizmu regionalne i lokalne zastupljenosti te horizontalnih načela

Kako se programsko razdoblje bliži kraju, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, kao Upravljačko tijelo za OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. pokrenulo je niz evaluacija. U suradnji s WYG Savjetovanje, MAP je angažiran za provedbu srednjoročne (mid-term) evaluacije s ciljem vrednovanja  djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OP-a i intervencija ESF-a prema kriterijima regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela. S početkom u ožujku 2020. godine, ova opsežna evaluacija trajat će 14 mjeseci te će obuhvatiti sve prioritetne osi osim Tehničke pomoći: 1) Zapošljavanje, 2) Socijalnu uključenost, 3) Obrazovanje i cjeloživotno učenje i 4) Dobro upravljanje.

U okviru smjernica Evaluacijskog plana, proces vrednovanja primarno će se temeljiti na evaluaciji učinka uključujući teorijsku analizu učinka kao i protučinjeničnu analizu kako bi se ispitala djelotvornost i učinkovitost intervencija ovog operativnog plana. U tu svrhu, srednjoročna evaluacija uključivati će raznovrsne metode prikupljanja i obrade podataka:

·       analiza literature i dokumenata;

·       prostorna analiza (GIS analiza);

·       podaci o praćenju - pregled baza podataka Upravljačkog tijela i Posredničkih tijela, MIS sustava, Informacijskog sustava za prikupljanje mikropodataka o sudionicima, regionalnih ureda HZZ-a i dr.;

·       polustrukturirani intervjui;

·       standardizirane ankete;

·       studije slučaja;

·       protučinjenična analiza.

Procjena razine ostvarenosti rezultata i ciljeva provedbe OPULJP-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti odnosi se na regionalne razlike uočene pri provedbi OPULJP-a za razdoblje 2007.-2013. budući da se nisu sve regije pokazale kao jednako zastupljene ili uspješne pri javljanju na pozive. Stoga, u posljednjem je Operativnom planu stavljena posebna pozornost na regionalni razvoj integriran kroz sve investicijske prioritete, kriterije odabira operacija, kao i na osposobljavanju službenika u državnoj upravi, lokalnoj i regionalnoj samoupravi i javnim službama. Time je jedan od temeljnih ciljeva evaluacije analiza postojanja i naravi regionalnih razlika u izvedbi ovog Operativnog plana.

Drugi temeljni cilj ove srednjoročne evaluacije jest procjena razine uključenosti horizontalnih načela u planiranju i provedbi projekata financiranih iz OPULJP-a. Kriterij horizontalnih načela odgovarat će na pitanja o usklađenosti načela s relevantnim politikama i prioritetima Unije, kao i o stupnju njihove integracije i primjene prema prioritetnim osima i investicijskim prioritetima. Horizontalna načela definirana u okviru OPULJP-a 2014.-2020. odnose se na održivi razvoj, jednake mogućnosti i nediskriminaciju te ravnopravnost između muškaraca i žena.