News
Trenutni projekti

Izrada lokalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Konavlima

Trenutni projekti

MAP je angažiran pri strateškom planiranju i izradi Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom na području općine Konavle od 2021. do 2025. godine

U sklopu ESF projekta „Podignimo letvicu visoko“, Općina Konavle provodi izradu nove lokalne Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom na području općine Konavle od 2021. do 2025. godine kako bi unaprijedila životne uvjete i mogućnosti osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju te njihovih obitelji koji žive na području Konavala.U ovom kontekstu, MAP je angažiran radi pružanja usluge strateškog planiranja i koordinacije procesa izrade ovog strateškog dokumenta. Tako je MAP zadužen za koordinaciju radne skupine stručnjaka te facilitaciju njihovih sastanaka, pružanje podrške i savjetovanja pri izradi sadržajnog dijela Strategije te osiguravanje koherentnog pisanog dokumenta.

Prije samog početka izrade Strategije, provedeno je istraživanje javnog mnijenja na reprezentativnom uzorku stanovnika općine kako bi se ispitali stavovi i informiranost građana i građanki o pravima i prilikama osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, uključujući djecu s teškoćama u razvoju. Također, organiziran je i okrugli stol otvoren za javnost na kojem su, uz direktoricu MAP-a koja je predstavila proces i prioritete izrade lokalne strategije, gostovali predstavnici nekoliko relevantnih državnih, regionalnih i lokalnih institucija te civilnog društva čije djelovanje izravno utječe na položaj i ostvarivanje prava ove ciljne skupine na području Konavala i županije. Nakon predavanja, okrugli stol je zaključen raspravom o prioritetnim područjima i problemima u kontekstu općine. Svrha ovih aktivnosti koje su prethodile samoj izradi Strategije bila je prepoznati prioritetna područja i izazove s kojima se osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju te njihove obitelji susreću u svom svakodnevnom životu, kako bi se omogućilo da Strategija ponudi konkretna rješenja u nadležnosti Općine.

Slika 1: Okrugli stol na temu “Prava i položaj osoba s invaliditetom u općini Konavle”. Izvor: Općina Konavle

Nakon spomenutih aktivnosti, uz stručnu podršku MAP-a, radna skupina za izradu Strategije intenzivirala je posao predlaganja i raspravljanja opsega i mjera Strategije. Strategija je trenutačno u izradi te će se ista nakon finalizacije predstaviti javnosti u svrhu provedbe javnog savjetovanja prije njenog usvajanja i stupanja na snagu u 2021. godini.

Slika 2: Drugi sastanak radne skupine stručnjaka za izradu Strategije