Usluga
EDUKACIJE I RADIONICE


EDUKACIJE I RADIONICE

MAP rado nudi prilagođene i posebno dizajnirane edukacije, uključujući predavanja, radionice, tehničku pomoć ili mentorstvo iz sljedećih područja:

 • Monitoring (praćenje) i evaluacija (vrednovanje) projekata, programa i javnih politika
 • Analiza javnih politika
 • Metode istraživanja u društvenim znanostima
 • Izvještavanje o rezultatima projekata, programa i/ili javnih politika
 • Upravljanje participativnim procesima, uključujući strateško planiranje 
 • Prilike za financiranje društveno razvojnih projekata te priprema projektnih prijava za EU natječaje
 • Upravljanje organizacijama i/ili ljudskim resursima.

Svi tehnički aspekti održavanja događaja dogovaraju se sukladno specifičnim potrebama klijenta:

 • Trajanje događaja
 • Mjesto održavanja
 • Broj polaznika
 • Potreban broj edukatora/facilitatora (u odnosu na veličinu grupe) 
 • Priprema i tisak radnih materijala
 • Tehnički uvjeti i oprema potrebna za izvođenje 
 • Priprema i obrada evaluacijskih listića nakon izvršene usluge
  • Labin Art Express (LAE)

   Edukacija o participativnom menadžmentu/ participativnom upravljanju

  • Državna škola za javnu upravu, Zagreb

   Mentorstvo završnih radova u okviru provedbe III. semestra Programa za rukovodeće službenike te sudjelovanje u Komisiji za ocjenu završnih radova te održavanje 4. i 5. modula seminara za državne službenike "Razvoj javnih politika"

  • Zaklada "Kultura nova"

   Stručna potpora u izradi natječajne dokumentacije za Pilot program podrške

  • Kuća ljudskih prava, Zagreb

   Usluge PR savjetovanja i ekspertize za potrebe projekta "1000 ZA-ŠTO o EU"

  • Centar za mirovne studije (CMS), Zagreb

   Priprema i provedba radionice za crnogorske udruge o dinamici i praćenju pregovora između RH i EU, iz perspektive hrvatskih organizacija civilnog društva

  • Akademija za politički razvoj (APR)

   Održavanje predavanja na Studenskom programu APR-a o EU fondovima na temu evaluacije projektnih prijedloga, procesu ugovaranja te završne vanjske evaluacije projekata 

  • Hrvatska evaluatorska mreža (HEM)

   Predavanje na 2. regionalnom treningu evalautora o praćenju i evaluaciji projekata i programa financiranih iz ESF-a  

  • Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu - HURID

   Radionica 'Monitoring i evaluacija' 

  • Središnji državni ured za upravu/Ministarstvo uprave/Državna škola za javnu upravu

   U periodu od 2008. do 2012., osmišljavanje i održavanje 15-tak ciklusa seminara za državne službenike na temu ‘Razvoj javnih politika’, 'Upravljanje javnim politikama' te 'Evaluacija javnih politika' u okviru provedbe Programa za rukovodeće službenike, uz mentorstvo završnih radova te sudjelovanje u Komisiji za ocjenu završnih radova 

  • Fondacija Otvoreno društvo, Makedonija

   Trening o hrvatskom iskustvu pristupanja EU

  • GONG

   Radionica 'Uvod u policy analizu' i ‘Kvalitativne istraživačke metode’ za zagovaračke organizacije 

  • CRNVO- Centar za razvoj nevladinih organizacija, Crna gora

   Predavanje o iskustvima pregovora između RH i EU iz perspektive civilnog društva

  • Institut alternativa, Crna gora

   Predavanje o evaluaciji javnih politika u sklopu Škole javnih politika za mlade lidere

  • Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

   Seminar u sklopu projekta Novartis na temu ‘Napredne tehnike javnog zagovaranja’

  • Udruga ‘Most’

   Radionica ‘Izrada okvira za praćenje provedbe programa pružanja socijalnih usluga u zajednici’

  • Udruga ‘Patria’

   Radionica o projektnom menadžmentu te monitoringu i evaluaciji programa skrbi za stare i nemoćne

  • SIPU International AB i TACSO ured u Hrvatskoj

   Radionica 'Razvoj planova praćenja i evaluacije za potrebe tijela državne uprave odgovorne za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnog društva' 

  • Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u BIH

   Radionica o istraživačkim metodama, internim i eksternim komunikacijama te prezentacijskim vještinama u pripremi i provedbi javnih politika za državne službenike unutar projekta SPPD (Strategic planning and policy development)

  • Nacionalni demokratski institut (NDI), Crna gora

   Seminar ‘Razvoj javnih politika u kontekstu pridruživanja EU te konzultacije sa zainteresiranom javnošću’ za Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Vlade Republike Crne Gore

  • Britanska ambasada Sarajevo

   Trening ‘Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za djelotvorno uključivanje u procese monitoringa i evaluacije Strategije reforme sektora pravde u BiH’

  • Hulla & Co Human Dynamics KG, Austrija

   Serija radionica o istraživačkim metodama i izradi izvještaja te monitoringu i evaluaciji za državne službenika u sklopu projekta 'Unaprjeđenje proračunskih procesa' 

  • Britanski savjet, Hrvatska

   Serija radionica za državne službenike o razvoju, praćenju i vrednovanju javnih politika, u svrhu izrade strateških i financijskih planova, u skladu s novim Zakonom o proračunu

  • Institut za održive zajednice, SAD

   Trening iz analize javnih politika i izrade učinkovitih policy prijedloga za nevladine organizacije

  • Europski dom Slavonski Brod

   Radionica ‘Javne politike - politika prema mladima’ i ‘Sudjelovanje mladih i međusektorska suradnja’ 

  • Udruga SRMA, Sinj

   Radionica na temu strateškog planiranja

  • Institut za razvoj obrazovanja (IRO)

   Radionica na temu analize javnih politika u visokoškolskom obrazovanju u RH

  • Care International, Ured za sjeverno-zapadni Balkan

   Radionica ‘Metodologija studija slučaja u svrhu dokumentiranja dobre prakse prevencije rodno uvjetovanog nasilja’

  • Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj

   Seminar ‘Pregled provedenih parlamentarnih izbora 2007. godine  – preporuke  za  unaprjeđenje izbornog procesa’

  • Zelena Istra - Istria Verde

   Radionica o izradi Plana praćenja i vrednovanja  

  • Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj - DIM

   Radionica ‘Kako provesti evaluaciju javne politike’ unutar projekta 'Učimo sa zajednicom'

  • Trenerski forum - udruženje trenera/ica i konzultanata/ica za neprofitni sektor u RH

   Trening ‘Upravni odbori u organizacijama civilnog društva: važna karika u upravljanju ili nužno zlo’

  • Akademija za razvoj obrazovanja (AED), SAD

   Radionica ‘Monitoring i evaluacija projekata javnog zagovaranja za udruge korisnice CroNGO programa’

  • Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

   Radionica o pripremi partnerskih projekata s lokalnom samoupravom 

  • Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

   Izlaganje na stručnoj radionici ‘Lokalna demokracija i e-vladavina’

  • Transparency International Hrvatska

   Trening 'Monitoring i evaluacija'

  • Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj - DIM

   Radionica  ‘Kako analizirati javne politike’ za Školu demokracije

  • Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

   Trening ‘Monitoring i evaluacija’