News
Trenutni projekti

Analiza postojećeg stanja rada s mladima u Republici Hrvatskoj te izrada preporuka i smjernica za njegov razvoj

Trenutni projekti

MAP i IPSOS surađuju u provedbi pionirskog istraživanja o radu s mladima u Hrvatskoj u svrhu razvoja njegove standardizacije kao i u svrhu analize stanja i kvalitete postojećih usluga

Uvažavajući pozitivan utjecaj rada s mladima na borbu protiv nezaposlenosti i socijalne isključenosti mladih, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (nadalje Ministarstvo) provodi projekt Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj  financiran iz  Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020, odnosno Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi u svrhu standardizacije rada s mladima kojeg u Hrvatskoj provode udruge civilnog društva izvan formalnog obrazovnog sustava te podizanja svijesti o njegovoj ekonomskoj i društvenoj koristi. Stoga, projekt se temelji na tri specifična cilja: na istraživanju trenutačne dostupnosti, razvijenosti i naravi rada s mladima, na unaprjeđenju kompetencija pružatelja ove usluge kao i na podizanju svijesti stručnjaka, mladih i javnosti o njenoj važnosti.

MAP je, zajedno s IPSOS-om, angažiran za dizajn i implementaciju istraživanja kojom bi se ispitalo trenutačno stanje i dostupnost rada s mladima u Hrvatskoj. Istraživanje će mapirati glavne aktere, analizirati njihove kapacitete te kvalitetu dostupnih usluga. Uz unaprjeđenje razumijevanja o trenutačnom stanju rada s mladima u Hrvatskoj, rezultati istraživanja bit će podloga za daljnju profesionalizaciju rada s mladima te izradu standarda zanimanja radnika s mladima. Stoga će oba partnera biti uključena u daljnji rad Radne skupine za analizu mogućnosti profesionalizacije rada s mladima pri Ministarstvu te će javno prezentirati rezultate istraživanja i finalne preporuke.

Istraživanje će se temeljiti na triangulaciji različitih kvalitativnih i kvantitativnih metodama koje uključuju:

·       analizu dokumenata radi unapređenja razumijevanja  prakse rada s mladima na Hrvatskoj, ali i međunarodnoj razini;

·       fokus grupe sa stručnjacima u radu s mladima radi prikupljanja dodatnih relevantnih informacija za izradu anketnih upitnika;

·       anketno istraživanje na reprezentativnom uzorku mladih o njihovom iskustvu s ovakvim uslugama;

·       anketno istraživanje na prigodnom uzorku aktivnih udruga iz područja mladih radi prikupljanja informacija o trenutačnim praksama pružanja usluge;

·       anketno istraživanje na prigodnom uzorku korisnika udruga o njihovim motivacijama i iskustvima tijekom ovih programa;

·       pojedinačni i grupni intervjui s udrugama aktivnim u ovom području radi razumijevanja kvalitete postojeće prakse rada s mladima i mogućnosti unaprjeđivanja njezine kvalitete;

·       fokus grupe s mladim korisnicima o motivacijama i iskustvima sudjelovanja u ovim uslugama.